SHELTER EFTERVÆRN

Shelter Efterværn tilbyder rehabiliterende bostøtte og botilbudslignende støtte i borgerens eget hjem med udgangspunkt i Housing First principperne. Vi tilbyder kvalificeret støtte ud fra metoderne recovery, empowerment og harm-reduction. Udgangspunktet er et samarbejde mellem borger, Shelter Efterværn samt myndighed. Målet med arbejdet er, at støtte borgere til, at blive i eget hjem eller til etablering i eget hjem.

EFTERFORSORG OG BOSTØTTE

Vi tilbyder efterforsorg ved udflytning fra Shelter Forsorgshjem, hvor der skønnes relevant. I efterforsorgen tilbyder vi støtte i form af CTI som er en del af metoderne i Housing First. Der er mulighed for støtte i op til 1 år. 

Hvor der er relevant og hvor CTI ikke slår til pga. kompleksiteten i opgaven omkring den enkelte, vil der være mulighed for at tilkøbe ekstra støtte i form af ICM. Målet med arbejdet er at støtte borgere til at blive i eget hjem eller til etablering i eget hjem, således at risikoen for fornyet hjemløshed mindskes. 

MÅLGRUPPEN

Den primære målgruppe for Shelter Efterværn er socialt udsatte der har komplekse problemstillinger med sig i bagagen. Der kan være tale om borgere der eksempelvis har psykiske problemer, kognitive udfordringer, dårligt helbred, misbrugsproblemer, er økonomisk udfordret og har et manglende socialt netværk. Dertil er den primære målgruppe borgere der er i risiko for, at befinde sig i hjemløshed.

  • Den sekundære målgruppe omfatter kommunerne, der har den direkte kontakt tog myndighedsansvaret for de socialt udsatte borgere. Kompleksiteten i problemstillingerne hos udsatte borgere kræver et samspil ikke blot på tværs af afdelinger, lovgivninger og forvaltninger men også på tværs af kommuner, regioner og andre parter der er i kontakt med de socialt udsatte borgere. Målgruppen omfatter dermed alle organisatoriske niveauer.
  • Målgruppen kan endvidere omfatte borgere, der modtager eller er visiteret til bostøtte efter §85 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud. Borgere med psykiske lidelser og eller misbrug der:


-Går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig

-Løsladelse fra fængsel og har behov for bostøtte

-Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at opnå forbedret livssituation, mens de er i prostitution eller har et ønske om at forlade prostitution.

-Målgruppen omfatter ikke plejekrævende borgere!


Er du interesseret i at få yderligere information omkring hvad Shelter Efterværn kan tilbyde, er du velkommen til, at kontakte os via nedenstående formular, på telefon 42 54 32 54 eller på eftervaern@shelterforsorgshjem.dk

Skriv til os her